• Türkçe
 • English

IPCEDU 2020 - Kabul Edilen Bildiriler • 1032 - An Attitudinal Analysis of Mobile-Assisted Language Learning
 • 788 - The moderation effect of values on the relationship between Dark Triad personality traits and RIASEC vocational interests
 • 312 - The Impact of Enabling School Structure on School Academic Optimism: Mediating role of Altruistic behaviours
 • 837 - The role of Servant Leadership on Employee Motivation in the Healthcare Organisations in Turkey
 • 348 - Teachers Use Different Strategies to Engage Syrian Preschool Children in Classroom Activities in Nursery Classrooms in Siirt, Turkey
 • 604 - From Past To Today: Philosophy of Language
 • 1155 - Teachers' Professional Development Experiences
 • 918 - The Effect of Flipped Learning-supported Critical Thinking Instruction on the Critical Disposition and L2 Writing Skill
 • 1195 - Harnessing the Urban Print in English Language Classrooms: An Introduction to Linguistic Landscapes
 • 192 - The Investigation of Pre-Service Teachers’ Learning Approaches and Engagement Levels
 • 971 - A study on immigrant education policies for integration of immigrants
 • 205 - Is Learner Autonomy Affluent in Language Teaching; A Case of High School Students
 • 974 - Examination of PISA 2018 Reading Literacy in terms of Socio-Cultural Dynamics: A Multi-Level Analysis
 • 981 - Opinions of Pedagogical Formation Students about Student Response System
 • 241 - Interrelationships Among Science and Mathematics Achievement, Socioeconomic Status, Gender and STEM Career Interest
 • 1013 - From Needs Analysis to a Sample Vocational English Language Curriculum for Students of Cabin Services Program
 • 250 - Favouritism Behaviours of School Administrators According to Perceptions of the Secondary School Teachers*
 • 774 - Teachers' Beliefs in the Nature of Science
 • 1098 - ACADEMIC PERFORMANCE OF STATE AND PRIVATE UNIVERSITIES: A PANEL DATA ANALYSIS
 • 341 - An Investigation on the Attitudes of Turkish EFL Teachers towards Creativity
 • 650 - Investigation of Teachers' Burnout Levels in  Terms of Various Variables
 • 409 - Learning Settings as Maternal Space in Sarah Fielding’s The Governess; or, The Little Female Academy
 • 1178 - How to Use Landscape Images in Geography Textbooks: Example of Some Countries
 • 1179 - Evaluating Natural Disasters in Turkish Geography Textbooks
 • 1006 - Designing Societies through Education: Utopia by Thomas More and A Brave New World by Aldous Huxley
 • 1102 - Gizli Okumaz Yazmazlığın Yükselişi
 • 355 - İLKÖĞRETİM 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE KAVRAMSAL SANAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN ALGILAR (Denizli İli Örneği)
 • 1116 - İnteraktif/Etkileşimli Tasarım Kapsamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
 • 1154 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • 1038 - Uzaktan Öğretime İlişkin Görüşler (Muş Alparslan Üniversitesi Örneği)
 • 335 - 2005’ten Günümüze Türkçe Öğretim Programlarında Okuma Yazma Öğretimi Alanındaki Değişimler
 • 714 - 2009-2019 yılları arası sınıf öğretmenliği ve zamanla değişen ismiyle sınıf eğitimi bölümlerinde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi
 • 1041 - 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili Yapılan Bazı Araştırmaların Değerlendirilmesi
 • 1089 - 2013 ve 2018 Fen Öğretim Programlarına İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
 • 1022 - 2013 ve 2018 Matematik Dersi (9 ve 10. Sınıf) Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
 • 1037 - 2015-2020 Yılları Arasında Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Yapılan Çalışmalar
 • 1034 - 2015-2020 Yılları İçinde Özel Yeteneklilerin Matematik Eğitimi Üzerine Çalışmalar
 • 748 - 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bilim Okuryazarlığı Açısından Analizi
 • 387 - 2018 Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programının Kazanımlarının Yeni Marzano Taksonomisi ile Değerlendirilmesi
 • 631 - 2023 Eğitim Vizyonu Çalışmaları Doğrultusunda Eğitime Verilen Ara Tatilin Sınıf Öğretmenleri Görüşleri Açısından İncelenmesi
 • 846 - 2023 EĞİTİM VİZYONU VE YENİLİKLER
 • 1188 - 2023 Eğitim Vizyonu'nda 21. Yüzyıl Becerilerinin Yansımaları
 • 260 - 4. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerinin Mind Movies Tekniği Kullanılarak Geliştirilmesi
 • 280 - 5-8 Yaş Çocuklar İçin Görsel Uzamsal Akıl Yürütme Becerileri Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • 299 - 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Ve Türkçe Derslerindeki Ortak Sınav Puanlarının İrdelenmesi
 • 666 - 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Hikâye Edici Metinlerin Kelime Sıklığı Bakımından İncelenmesi
 • 511 - 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Kültürel Farkındalık ve İfade Becerisi Yönünden İncelenmesi
 • 213 - 5.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE FIKRALAR KAYNAKLI SERAMİK RÖLYEF ÇALIŞMALARI
 • 1109 - 6-9 Yaş Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Parametrelerinde Cinsiyetin Rolü
 • 536 - 6. Sınıf Öğrencilerinin Farklı Matematiksel Modelleme Problemlerindeki Becerilerinin İncelenmesi
 • 990 - 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğretiminde Şarkılar İle Desteklenmiş Sınıf İçi Uygulamalara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
 • 304 - 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 180 - 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Zeka Oyunları Dersi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
 • 342 - 7'den 77'ye Vicdan
 • 1112 - 8-13 Yaş Futbolcularda Denge, Sürat, Çeviklik ve Koordinasyon Unsurlarının Yaş Düzeyine Göre Değişimi
 • 458 - 8. Sınıf Öğrencilerinin Milli Mücadeleyi Sona Erdiren Anlaşmalara Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Değerlendirilmesi
 • 471 - 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI’NA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 164 - 9. Sınıf Öğrencilerinin Akıl Yürütme Becerileri İle Matematik Dersi Başarısı Arasındaki İlişki
 • 728 - 9. Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Konusundaki Problem Kurma Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 52 - Aday Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Mesleki Yetkinlikleri
 • 619 - ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ UYGULAMALARINA YÖNELİK DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
 • 551 - Adil Bir Toplumda Eğitim
 • 419 - Ahlaki Kayıtsızlık Kuramı Temelinde Kültürel Bir Model Önerisi
 • 1189 - AİLEDE ÇOCUKLARA MÜDAHALE VE ENGELLEMELERİN YOL AÇTIĞI SOSYO-PEDAGOJİK SORUNLAR
 • 1030 - Akademisyen Kavramına İlişkin Metaforik Algılar
 • 1129 - Akademisyenlerin İnovasyon Yönetimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • 443 - Akreditasyon & Okul Akreditasyonu
 • 82 - Alfa Kuşağına Bakış: Öğretmen ve Anne-Baba Görüşleri Üzerinden Okul Öncesi Süreçte Güncel Sorunlar
 • 63 - ALGILANAN HELİKOPTER EBEVEYN TUTUMUNUN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMUNU YORDAMASI
 • 826 - Algılanan İçsel Statü Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
 • 849 - Algılanan Sosyal Desteğin Öğrencilerin Sosyal Medya Tutumlarına Etkisinin Yol Analizi İle İncelenmesi
 • 293 - Alternatif Değerlendirme Yöntemlerinin Öğrenci Başarısına Etkisinin ve Bu Yöntemlerle İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
 • 305 - Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritası Geliştirmesine Yönelik Fenomenolojik Bir Çalışma
 • 1193 - Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrenci ve Velilerin Birinci Ara Tatile İlişkin Görüşleri
 • 1133 - Analitik Eğitim Felsefesi Geleneği Kapsamında “Doğaya Göre Eğitim” İfadesinin Değerlendirilmesi
 • 214 - ANASINIFI SANAT ETKİNLİKLERİNDE ÇOCUK ŞARKILARI KAYNAKLI SERAMİK RÖLYEF ÇALIŞMALARI
 • 870 - Argümantasyon Destekli Laboratuvar Uygulamalarının Kimya Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkisi
 • 571 - Argümantasyonun Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mekanik Konularındaki Başarılarına Etkisi
 • 526 - ATBÖ Yaklaşımına Entegre Edilen Çoklu Modsal Betimleme Kullanımının 6. Sınıf Öğrencilerin “Güneş Sistemi ve Tutulmalar” Ünitesindeki Akademik Başarılarına Etkisi
 • 844 - Bağlam Problemlerine İlişkin Çözümler ve Kavram Yanılgılarının Değerlendirmesi: Matematik Öğretmen Adayları Üzerine Bir Çalışma
 • 833 - Bakım Veren Kişilerin Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişimine Etkisi
 • 381 - Bebeklerde Sayı Hissi Üzerine Bir İnceleme
 • 1111 - Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Futbol Alan Bilgisi Düzeylerinin İncelenmesi
 • 1103 - Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki İnanç düzeylerinin incelenmesi
 • 1079 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spora Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği)
 • 430 - Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri ve Matematiği İlişkilendirebilme Düzeylerinin İncelenmesi
 • 23 - Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık ve Sosyal Destek Düzeyleri
 • 1160 - Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları: Ereğli Bilsem Örneği
 • 902 - BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN ORTAOKUL GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TEKNOLOJİDEN FAYDALANMA DÜZEYLERİ
 • 463 - Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 322 - Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları
 • 256 - Bilimsel Çalışmaların Başlığında Yer Alan Araştırma ve İnceleme Sözcüklerinin Doğru Kullanılmasının Tartışılması
 • 1059 - Bir Ortaokul Matematik Öğretmenin Fark Etme Becerisinin Ders Videoları Kullanılarak İncelenmesi
 • 886 - Birleştirilmiş Sınıflı ve Bağımsız Sınıflı İlkokul Öğrencilerinin Oyun ve Geleneksel Oyun Algıları ve Tercihleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
 • 152 - Biyoçeşitlilik Öğretimine Yönelik Diorama Geliştirme Çalışması
 • 232 - Biyoloji Dersinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Etkililiğinin İncelenmesi ve Uygulamalara İlişkin Öğrenci Görüşleri
 • 1138 - Çekirdek Ailede Duygusal Süreçler ve Evlilik Doyumu: İlişkisel ve Öz-Gelişimsel Yönelimlerin Aracı Rolü
 • 945 - Çemberimde Gül Oya
 • 1132 - Çevrim içi Ortamlarda Ön Bilgileri Açığa Çıkarma Amaçlı Hazırlanan Küçük Grup Tartışmalarındaki Söylemlerin İncelenmesi
 • 790 - Çin ve Türk İlköğretim Sistemlerinin Karşılaştırılması
 • 1043 - Cinsiyet, Eğitim Düzeyi, Çocuk Sayısı ve Gelir Düzeyinin Evlilik Uyumu ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkideki Moderatör Etkisi
 • 274 - Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk Suçluluğunun Değerlendirilmesi
 • 462 - ÇOCUK SERVİSLERİNE ÇİZİLEN GÖRSELLERİN HASTA ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 • 324 - Çocuk ve Yetişkin Boşanmaya Uyum Ölçeklerinin Geliştirilmesi
 • 1106 - Çocuklarda Sosyal Farkındalık Becerilerinin Gelişiminde Çocuk Meclislerinin Rolü
 • 638 - ÇOCUKLARIN FONOLOJİK FARKINDALIĞINI DESTEKLEMEYE YÖNELİK ÖĞRETMEN UYGULAMALARI
 • 227 - Çocuklarına Özel Resim Dersi Aldıran Velilerin Bu Derse İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • 753 - Çocukluk Dönemi Vicdan Eğitiminin Toplumsal Vicdanı Geliştirmeye Etkisi
 • 912 - COĞRAFYA DERSİ DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİSİ VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMA DÜZEYLERİ
 • 248 - Coğrafya Öğretim Programında Küresel Sorunların Analizi
 • 1019 - Coğrafya Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • 1149 - Covid-19 Pandemi, Öğrenci Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme
 • 1026 - Online Seslifoto (OSF) Yöntemiyle COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Biyopsikososyal Manevi ve Ekonomik Meseleleri ve Genel İyi Oluş Düzeyini Anlamak
 • 817 - Damgalama Yaşayan Öğretmenlerin İmajları
 • 1210 - Deneme Bildirisi
 • 36 - Ders Kitaplarında Değer Değişimine İlişkin bir Araştırma
 • 916 - Destek Eğitim Odalarında Ders Veren Öğretmenlerin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Kullanılan Materyal Ve Teknolojik Aletlerin Teminine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • 368 - Dezavantajlı Öğrencilerinin “Sosyal Destek Algıları ile Fen Bilimleri ve Matematik Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 978 - Dijital Dönüşüm Sürecinde E-Anahtar Destekli Okul Yönetim Sistemi
 • 950 - Dijital Güvenlik ve Sosyal Medya Eğitimlerinde Anadolu Üniversitesi SODİGEM Yaklaşımı Örneği
 • 333 - DİJİTAL HİKAYENİN İLKOKUL 4. SINIF İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
 • 318 - Dijital Okuryazarlık ve Dijital Hikâye İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi
 • 588 - Dijital Oyun Bağımlılığı İle E-Mağduriyet Ve E-Zorbalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 1100 - Dijital Oyun Tasarımcılarının İçerik Anlatımı Sürecinde Kullandığı Sinematiklerin Eğitsel Aktarımlarının Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı Bağlamında İncelenmesi: Oddmar Platform Oyunu Örneği
 • 818 - Dil Öğrenimi/Öğretiminde Buzları Kırmak: İzlence Tasarımı Üzerine Bir Araştırma
 • 422 - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Çevre, Çevre Eğitim ve Çevresel Vatandaşlık Kavramlarına İlişkin Görüşleri
 • 1120 - Diş Hekimliği Eğitim Programında Uygulanan Rubber-Dam Uygulaması Eğitimi Etkinliğinin Araştırılması
 • 620 - DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA MÜHENDİSLİK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 • 34 - Disiplinlerarası Yaklaşım Temelli Geliştirilen Öğretim Programı Tasarımının Fen Eğitiminde Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
 • 154 - Diyarbakır İlindeki Resmi Kurum ve Kuruluşların Sanatsal Etkinlikleriyle Görsel Sanatlar Eğitimine Katkıları
 • 459 - Doğal Afetler Konusu Öğretiminde Bir Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak AFAD Gezisine Yönelik Öğrenci Görüşleri
 • 554 - Doğrulayıcı Faktör Analizinde Kodeğişken(lerin) Model Veri Uyumu Üzerindeki Etkisi
 • 609 - Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
 • 906 - DOLAŞIM SİSTEMİ KONUSUNUN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI İLE ÖĞRETİMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
 • 490 - Dünya Sorunları Karşısında Eğitimin Önemi
 • 1190 - Ebeveyn Öğrenim Durumuna Göre Üniversite Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik Algısı ve Bu Algının Akademik Başarıyı Yordama Gücü
 • 535 - Ebeveyn-Çocuk Rolleri Değişimi Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
 • 957 - Ebeveyne yabancılaştırma sendromu:Cenderede Kalmış Çocuklar
 • 1136 - EBEVEYNLERİN COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞADIĞI EĞİTİMSEL DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
 • 489 - Ebeveynlerin Fiziksel İstismardan Kaçınma Davranışlarının İncelenmesi
 • 660 - Eğitim Alanında Göçle İlgili Yapılan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi
 • 706 - Eğitim Alanında Yapılan Liderlik Ölçekleri İle İlgili Makalelerin Meta Değerlendirmesi
 • 1167 - Eğitim Araştırmalarında Enerji Kavramı: 2006-2019 Dönemi Lisansüstü Tezlerinin İçerik Analizi
 • 479 - Eğitim Bilimlerinde Akıllı Telefonsuz Kalma Korkusuna (Nomofobi) İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye Örneği
 • 922 - Eğitim denetmenlerinin denetim rollerinden “rehberlik ve işbaşında yetiştirme” ile ilgili olarak; ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşleri.
 • 112 - Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Demografik Özellikleri İle Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 331 - Eğitim Fakültesindeki Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Bireyler Hakkındaki Bilgilerinin İncelenmesi
 • 168 - Eğitim Programı Okuryazarlığının Sınıflamasında Yürütücü Biliş Becerilerinin Etkisi
 • 24 - Eğitim Süreci İçindeki Öğrencilerin Etik Değerlere Yatkınlık Düzeyi
 • 612 - Eğitim ve Ticaret İlişkisinde Toplumsal Adalet(sizlik)
 • 28 - Eğitim Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna İlişkin Görüşleri
 • 1095 - Eğitim Yönetimi Alanı Akademisyenlerine Göre Okul Müdürlerince Yapılan Ders Denetimlerinin Denetim İlkelerine Uygunluğu
 • 541 - Eğitimcilerin Sendikaya Katılım Amacı, Beklentileri Ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi
 • 21 - Eğitimde İyi Örnekler
 • 181 - Eğitimde Ödül ve Ceza Kullanımı: “Beni Ödülle Cezalandırma” Kitabının Öğretmen Görüşlerine Etkisi
 • 403 - EĞİTSEL BİR OYUN GELİŞTİRME ÇALIŞMASI:GEZ-ÇÖZ
 • 952 - EĞİTSEL OYUNLARA YÖNELİK UYARLAMA TASARIM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
 • 70 - ELEŞTİREL DÜŞÜNME YERİNE ARAŞTIRAL DÜŞÜNME
 • 470 - ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK BİR SORU ÖRNEĞİ: KARŞIT ÖRNEK SORUSU
 • 1161 - Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nde Yer Alan Etkinlik Kitaplarının MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki Kazanımlara Uygunluğunun İncelenmesi
 • 995 - Ergen Öğrencilerinin Arkadaş Kıskançlığı, Özyeterlik ve Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi
 • 711 - Ergenlerde Duygu Düzenlemenin Aile İşlevselliği ve Aile Desteği ile İlişkisi
 • 589 - Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yordanması
 • 1062 - Ergenlerde Kovid-19 Korkusu ile Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 189 - Ergenlerin Gelişimsel Rehberlik İhtiyaçlarını Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi
 • 349 - Ergenlik Döneminde Otomatik Düşünceler ve Duygu Düzenleme ile Depresyon, Anksiyete, Stres Arasındaki İlişkiler
 • 845 - Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Duygu Düzenleme Becerileri İle Akademik Güdülenmeleri Arasındaki İlişki
 • 238 - Etik Zihin Özelliklerine İlişkin Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi
 • 81 - Etkileşimli Tahtanın Öğretimde Kullanımının Değerlendirilmesi
 • 726 - Etkili Bir Toplumsal Vicdan Eğitiminin Felsefi ve Siyasal Temelleri
 • 491 - Ev Ziyaretleri: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme
 • 555 - Evli Bireylerde Sosyal Medya Kullanım Süresi, Kişilerarası İletişim Becerileri Ve Evlilik Doyum İlişkisi
 • 249 - Examination of Secondary School Teachers’ Perceptions on Organizational Commitment According to Some Variables
 • 863 - FANTASTİK- GOTİK ROMANLARDAKİ İLLÜSTRASYONLARIN İNCELENMESİ
 • 550 - FARKLI YAŞ GRUPLARDAKİ ÖĞRENCİLERDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAVRAMININ DEĞİŞİMİ
 • 893 - Farklılıklar Yönetimine İlişkin Yönetici Görüşleri İle Yöneticilerin Empatik Eğilimlerinin Karşılaştırılması
 • 731 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Oluşturma Düzeyleri ve Argümantasyona Dayalı Öğrenme Yöntemi İle İlgili Görüşleri
 • 1203 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Konusunda Hazırladıkları Projelerin incelenmesi
 • 654 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geribildirim Sürecinde Hazırladıkları Ürün Dosyasına (Portfolyo) Yönelik Görüşleri
 • 866 - Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ile İlgili Görüşleri
 • 315 - Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Argümantasyon Çalışmalarının İncelenmesi (Literatür Karşılaştırması)
 • 155 - Fen bilimleri Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Eğitimi ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
 • 228 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme Araçları
 • 552 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PROJE GELİŞTİRMEDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
 • 92 - Fıkralarla Değerler Eğitimi
 • 1170 - Fransızca Öğrencilerinin Nesne İlgi Tümceciklerinde Dilbilgisel Zaman Seçimi
 • 1061 - Gazetecilik Öğrencilerinin Basının Kamu Vicdanı Oluşturmasındaki Rol Kavrayışları
 • 579 - Geç Dönem Osmanlı’dan Erken Dönem Cumhuriyet’e Kalemiye Sınıfının Sosyo-Kültürel Kimliği
 • 1209 - Geçmişten Günümüze Yapılan Yasal Düzenlemeler Bağlamında Okul Yöneticiliğinin İncelenmesi
 • 163 - Geleceğin Dünyasında Mekânsal Okuryazarlık Eğitimi
 • 733 - Geleceğin Okulu
 • 1033 - Genç Yetişkinlerde Ruminasyon Eğilimine Öğrenilmiş Pasiflik Yönünden Bakış: Koruyucu ve Otoriter Ebeveyn Tutumları İle Geleneksel Toplumsal Cinsiyet Rolü Algılarının Yordayıcı Rolleri
 • 935 - Genç Yetişkinlerin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamındaki Deneyimlerinin Özyönetimli Öğrenme Kuramı Açısından İncelenmesi
 • 1066 - Geniş Ölçekli Sınavların Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Görme Engelli Bireyler Açısından İncelenmesi
 • 796 - GeoGebra Yazılımıyla Desteklenen Problem Kurma Temelli Öğrenme Ortamının Ortaokul Öğrencilerinin Problem Kurma Öz Yeterliklerine Etkisi
 • 1072 - Geometrik Ölçme: Matematik Eğitimi Öğrencilerinin Alan Bilgileri, Tutumları ve Öz Değerlendirmeleri
 • 150 - Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi
 • 764 - Gerçeklik Kuramına Dayalı Sorumluluk Tutumu Artırma Grup Rehberliği Programının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerine Etkisi
 • 401 - Gitar Öğretiminde Öz Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Çalgı Performansına Etkisi
 • 522 - Göbekli Tepe’den Yeni Bir Paradigmaya
 • 392 - Göçmenlerle Etkili ve Verimli Çalışma: Okul Psikolojik Danışmanlar İçin Yeni Stratejiler
 • 326 - Görevlendirme Usulüyle Görev Yapan Yöneticilerin Hesap Verebilirlik ve Okul Etkililiğine İlişkin Görüşleri
 • 379 - Görme Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Eğitim Serüveni
 • 549 - Görme Engelli Bireyler İçin Geometri Öğretiminde Origami Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • 236 - Görsel Sanatlar Dersinde 8.Sınıfların Banksy’nin Eserleri Etkisinde Yaptıkları Çalışmalar ile İlgili Görüşleri
 • 193 - Görsel Sanatlar Eğitiminde Mobil Tasarım Uygulamalarının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Katkısı
 • 145 - Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Vicdan Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
 • 897 - GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YETENEK SINAVLARINA VE UYGULANAN BARAJ PUANLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİ
 • 1204 - Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (2018) Kazanımlarının Karakter Güçleri Açısından İncelenmesi
 • 1168 - HAYAT BİLGİSİ PROGRAMINDA (2018) YER ALAN YAŞAM BECERİLERİNE YÖNELİK KAZANIMLARIN İNCELENMESİ
 • 848 - Hayat Bilgisi ve İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Çevre Kimliği Faktörleri Açısından İncelenmesi
 • 67 - Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programı Örneği
 • 744 - Hazırlanan Psiko-eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerilerine ve Bilinçli Farkındalık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
 • 582 - Hukuk ve Adalet Dersi Çerçevesinde Ortaokul Öğrencilerinin Toplumsal Sorunlarla İlgili Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi
 • 100 - İBRAHİM ALÂEDDİN GÖVSA VE KARMA EĞİTİMLE İLGİLİ FİKİRLERİ
 • 533 - İHMAL VE İSTİSMARI ÖNLEMEDE SENARYOLAŞTIRMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ
 • 1005 - İkinci Dil Edinimindeki İlkokul Öğrencileri: Stephen Krashen’in Monitör Hipotezi Bağlamında Kuramsal Bir Değerlendirme
 • 143 - İkinci Lisans Öğrenimini Müzik Alanında Sürdüren Öğrencilerin Tercih Nedenleri ve Beklentileri
 • 1125 - İletişim Eğitiminde Oyunlaştırma: ‘Halkla İlişkiler Kampanyaları’ Dersinin Oyunlaştırma Tasarımı Üzerinden Değerlendirilmesi
 • 740 - İlk ve Ortaokul Müdürlerinin Canlandırıcı Liderlik Davranışlarının Örgütsel Kültürü Yordaması
 • 442 - İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Teneffüsle İlgili Görüşleri
 • 460 - İlköğretim Matematik Öğretmenleri Adaylarının Bağıntı ve Fonksiyon Konularındaki Öğrenme Güçlükleri
 • 1045 - İlköğretimde Ev Ödevi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
 • 1122 - İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri
 • 899 - İlkokul 1-4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Okuma Parçalarının Değerler İletimi Açısından İncelenmesi
 • 707 - İLKOKUL 3. SINIFTA OKUMA SAATİ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 • 165 - İLKOKUL 4. SINIF MATEMATİK DERSİNDE EBA İÇERİKLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 • 643 - İlkokul 4. Sınıf Programında Yer Alan Milli Kültürümüz Konusunun Okul dışı (Outdoor) Bir Öğrenme Ortamı Olan Müzede Etkinliklerle Desteklenerek Öğretilmesi.
 • 271 - İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Velilerle Yaşadıkları Sorunlar ve Üstesinden Gelme Yolları
 • 679 - İlkokul Birinci Sınıf Okul Zümre Öğretmenler Kurulu Kararlarının İncelenmesi
 • 635 - İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ VE UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİ KAZANDIRMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
 • 504 - İlkokul Öğrenci Velilerinin Eğitim ve Okullara İlişkin Beklentileri
 • 1110 - İlkokul Öğrencilerinde Motor Yeterlilik Unsurlarının Korelasyonları
 • 649 - İlkokul Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere göre İncelenmesi
 • 932 - İlkokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Sürecinde, Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçlarını Kullanmalarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
 • 696 - İlkokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Kullanılan Ölçme Araçları Üzerine Bir İnceleme
 • 1064 - İlkokul Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarını Ve Okul Doyumlarını Yordamada Aile İçi İlişkilerinin Rolü
 • 1063 - İlkokul Öğretmenlerine Göre Örgütsel Güven – Yenilikçilik İlişkisi
 • 1047 - İlkokul Öğretmenlerinin Ders İşleyişinde Teknolojik Araç Kullanımına Yönelik Tutumları
 • 68 - İlkokul Öğretmenlerinin Okul Yönetiminin Demokratikleşmesine İlişkin Görüşleri
 • 754 - İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 • 283 - İlkokul Öğretmenlerinin Performansını Arttırmada Okul Yöneticisinin Rolü 1
 • 229 - İlkokul Öğretmenlerinin Perspektifinden Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenlik Uygulaması
 • 1048 - İlkokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • 668 - Investigation of Primary School Turkish Textbooks in terms of Intangible Cultural Heritage
 • 566 - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimini Temel Alan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
 • 282 - İlkokullarda Paylaşılan Liderlik Ve Örgütsel Güven Üzerine Bir Çalışma
 • 15 - İngiliz Dili ve Eğitimi ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Dil Öğrenme Stratejilerinin Araştırılması
 • 919 - İngilizce Ders Başarılarının Fen Lisesi Öğrencilerinin Özgüvenlerine ve Sosyalleşme Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi
 • 264 - İngilizce Konuşma Problemlerinin Görsel Materyal Destekli Diyaloglar Yoluyla Giderilmesi
 • 115 - İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETEREK ÖĞRENME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 • 690 - İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi
 • 311 - İngiltere ve Türkiye'de Anadil Öğretim Programlarının İncelenmesi
 • 780 - İnkâr, Önemsizleştirme ve Suçlama: Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Çocuk Cinsel İstismarı Mitleri
 • 1107 - İnternet Üzerinden Verilen Web Tasarım Dersi İçin Öğrenci Görüşleri: İçerik, Eğitim Modeli, Değerlendirme, Altyapı ve Katılım
 • 646 - İran Ortaokul 2. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Türk Tarihinin İşlenişi
 • 201 - İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 7. Sınıf ‘Denklemler’ Ünitesinin Öğretiminde Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
 • 1176 - İşitme Kayıplı Öğrencilerin Eğitiminde Materyal Kullanımının Önemi
 • 808 - İşitsel-Dilsel Öğretim Yönteminin Yabancı Dil Başarısına Etkisi
 • 862 - İsrail ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması
 • 1196 - İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Projelerinin Değerler Kapsamında İncelenmesi
 • 169 - İSTİKLAL MARŞINDA MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER
 • 235 - John Dewey'den 2023 Eğitim Vizyonuna Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Değişmeyen Problemleri
 • 1131 - KAÇD TABANLI EYLEM ARAŞITIRMASI: ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNO-PEDAGOJİK AYRILIKLARININ BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLA DESTEKLENMESİ
 • 725 - Kapsayıcı Eğitim Açısından Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi
 • 352 - Kariyer Kararsızlığı Yaşayan Bir Ergenle Çözüm Odaklı Kariyer Psikolojik Danışma Uygulaması
 • 661 - Kategorik Verilerle Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksleri Üzerine Bir Benzetim Çalışması
 • 131 - Kayırmacılık: Torpil Haberine Verilen Tepkilerin Çözümlemesi
 • 404 - Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemine Yönelik Kurulan Problemleri Değerlendirmek İçin Puanlama Yönergesi Geliştirilmesi
 • 891 - KİL UYGULAMASI ETKİNLİKLERİNİN 4 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN YARATICILIK VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİ
 • 251 - Kırsal ve Kentsel Alanlarda Yaşayan İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Algıları
 • 624 - Kişilik Gelişiminde Görsel Sanatlar Eğitiminin Yeri
 • 623 - Klax Pedagojisi
 • 133 - KODA (Köy Okulları Değişim Ağı) ve Öğretmen Toplulukları
 • 499 - KODLAMA ETKİNLİKLERİNE VE ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİSİNE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • 14 - Konuşma Halkası Öğrenme Tekniğinin Yabancı Dil Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi
 • 510 - Konya’daki Hafıza Mekânlarının Kültürel Miras Öğretimindeki Potansiyelinin Değerlendirilmesi
 • 1127 - KORUMA COĞRAFYASI YÖNÜYLE ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSİ PROGRAMI
 • 183 - KOSGEB - Eğitim Fakültesi İşbirliği ile Gerçekleştirilen Girişimcilik Eğitiminin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Girişimciliğe İlişkin Görüşlerine Etkisi
 • 688 - Kültürel Etkileşimden Eğitimsel İlerlemeye: Bir Anlatı Araştırması
 • 799 - KURULUŞ OSMAN ADLI TELEVİZYON DİZİSİNİN KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • 477 - LGS Sınav Sorularının Matematiksel Düşünme Bileşenleri Açısından İncelenmesi
 • 967 - Lise Müdürlerinin Sosyal Adalet Liderliği Davranışlarının Öğrencilerin Okul Bağlılığına Etkisi
 • 663 - Lise Öğrencilerinin Asit- Baz Konusu ile İlgili Başarılarının İncelenmesi
 • 161 - Lise Öğrencilerinin Değişime İlişkin Görüşleri
 • 174 - Lise Öğrencilerinin Değişime İlişkin Görüşleri
 • 279 - Lise Öğrencilerinin Fiziğe İlişkin Öz Yeterlilik İnanç Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
 • 262 - Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki
 • 672 - Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Manevi İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 858 - Lise Öğretmenlerinin Kalıp Yargılarına Dayalı Klişe Söylemlerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
 • 954 - Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları İle Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 485 - Liselerde Görevli Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Web Tasarımı ve Programcılığı Kursunun Değerlendirilmesi
 • 247 - Madde ve Isı Ünitesi Kapsamında Sorumluluk Değeri Kazandırmaya Yönelik Öğrenci Temelli Etkinlik Örnekleri
 • 1036 - Madde ve Özellikleri Konusuna Yönelik Eğitsel Oyun Tasarımı
 • 599 - Martin Buber’in Egzistansiyalist Eğitim Anlayışı ve Günümüze Yansımaları
 • 842 - Matematik Dersine Yönelik Bağlılık ve Kaygı: Ortaokul Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
 • 659 - MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SİMETRİK DENKLEMLER İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİN DİDAKTİĞİN ANTROPOLOJİK TEORİSİ IŞIĞINDA İNCELENMESİ
 • 98 - Matematik Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Öğretmen Adayları Gözünden İncelenmesi
 • 747 - Matematiksel Akıl Yürütme Stratejilerinin Keşfinde Göz İzleme Yönteminin Kullanımına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma
 • 738 - Matematiksel İspat Ve Matematiksel Akıl Yürütme Üzerine Kuramsal Bir Çalışma
 • 998 - Medya Okuryazarlığı Ders Kitabı Etkinliklerinin Medya Okuryazarlığı Öğretim Programı Kazanımlarına ve Medya Okuryazarlığı Değerlerine Göre İncelenmesi
 • 1084 - Mesleki Çalışmalara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Andragojik Temellere Göre İncelenmesi
 • 815 - Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisinin Bibliyometrik Analizi
 • 390 - Mesleki Teknik Liselerin Mesleki Beceri Kazandırmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
 • 835 - MESLEKİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • 1182 - MICHEL FOUCAULT’UN PANOPTİKON METAFORUNA GÖRE BİREYLİĞİN İNŞAASI (TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUS-DEVLET KURULUŞU ÖRNEĞİ)
 • 1211 - Milli Eğitim Bakanlığı Müze Eğitimi Hizmet İçi Eğitimlerinde Süreç ve İzleme Çalışmaları
 • 973 - Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bağımsız Anaokulu ve Anasınıflarının Kalite Düzeyinin İncelenmesi
 • 457 - Milli Eğitim Şuralarında Aile Katılımı
 • 492 - Mobbing'e Maruz Kalma: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Çalışma
 • 853 - Mutluluktan Korkulur Mu?: Beş Faktör Kişilik Boyutlarına Göre Mutluluk Korkusunun İncelenmesi
 • 528 - Müze Eğitimi ve Ziyaretleriyle Kültürel Miras Bilinci
 • 1135 - Müze ve Kütüphanelerde Konum Tabanlı Mobil Oyunlar: Geocaching, Scavenger Hunt, Actionbound
 • 78 - Nanobilim ve Nanoteknoloji Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmaların Genel Eğilimleri
 • 1158 - Neden Öğretmen Olmak İstiyorum?
 • 487 - NURETTİN TOPÇU ÖZELİNDE PRAGMATİST EĞİTİMİN BİR ELEŞTİRİSİ
 • 516 - Öğrenci Görüşlerine Göre Yükseköğretimde Kalite Göstergeleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği)
 • 186 - Öğrenci Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi Sürecinde Ortaya Çıkan Puanlayıcı Hataları
 • 44 - Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 467 - Öğrencilerin Ara Tatil Uygulamasına Bakışı (Turhal Örneği)
 • 480 - Öğrencilerin kosinüs kuralına ilişkin kavrayışları, argümanları ve yaptıkları ispat arasındaki ilişkilerin incelenmesi
 • 827 - Öğrencilerin Sosyal Medya Tutumları, Okul İklimi Algıları ve Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
 • 928 - Öğrencilerin Yaratıcılıklarının Gelişmesi Önündeki Engeller: Bir Araştırma Derlemesi
 • 1003 - Öğretim Elemanlarının Gözünden Pandemide Öğretmen Eğitimi: Bir Durum Çalışması
 • 505 - Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliği
 • 486 - Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 784 - Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İnanışları
 • 211 - Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Algılarının İncelenmesi
 • 93 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİLEPSİYE KARŞI BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
 • 285 - Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalık Durumlarının İncelenmesi
 • 975 - Öğretmen Adaylarının İstatistiği Öğretme Bilgilerinin Öğretmenlik Uygulaması Temelli Ders Araştırması Bağlamında İncelenmesi:Aritmetik Ortalama ve Açıklık Kavramları
 • 1139 - Öğretmen adaylarının kaygı ve akademik öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki
 • 179 - Öğretmen Adaylarının Kendilerini Sabotaj Düzeyleri İle Öz Yeterlilik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 194 - Öğretmen Adaylarının Kompozisyonlarında ve Resimlerinde Eğitim: Göstergebilimsel Bir Analiz
 • 871 - Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel İnternet Okuryazarlığının bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 372 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
 • 671 - Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • 900 - Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşlarının Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Anlaşılması
 • 1004 - Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları İle Öğretme Motivasyonları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
 • 199 - Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Performansının Değerlendirilmesinde Akran Değerlendirmenin Rolü
 • 303 - Öğretmen Adaylarının Okudukları Metin ve Görselleri Anlayabilme Durumlarının İncelenmesi
 • 128 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORU SORMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 1115 - Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Özgü Pedagojik Alan Bilgisi Tanımlamaları ile İlişkisel Çıkarımlarındaki Gelişime Yönelik Karşılaştırmalı Analiz
 • 300 - Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin Metaforik Algıları
 • 446 - Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgisi Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi
 • 1083 - Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlük Tutma Sürecine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
 • 1118 - Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri Yapılandırmada Kullanılan Yönlendirici Sorulara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
 • 651 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
 • 558 - Öğretmen Gelişiminde Eylem Araştırması: İlk Aşama İhtiyaçların Belirlenmesi
 • 610 - Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okul Öncesi Dönemde Gelişim Özellikleri
 • 399 - Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Öğrenci, Okul İdaresi ve Topluma Karşı Sorumluluk Algılarının İncelenmesi
 • 108 - Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Öğrencilerine Yönelik Hoşgörü Algılarının İncelenmesi
 • 836 - Öğretmen Görüşlerine Göre Yaratıcı Düşünme Engellerinin Değerlendirilmesi
 • 362 - Öğretmen Görüşlerine Göre Zümre Öğretmenler Kurulu Kararlarının Gerçekleşme Durumu
 • 1198 - Öğretmen Niteliklerinin TIMSS 2015 Fen ve Matematik Başarısına Etkisi
 • 1049 - Öğretmen Özerkliği: Kavramsal Bir İnceleme
 • 570 - Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme
 • 435 - Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Niteliğini Artırmaya Yönelik Örnek Uygulama (Darulmuallimin Tatbikat Mektebi Örneği)
 • 880 - öğretmenlerde tükenmişlik
 • 339 - Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 699 - Öğretmenlerin Algılarına Göre Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin İncelenmesi
 • 523 - ÖĞRETMENLERİN BEDEN DİLİNİ KULLANMALARININ EĞİTİMDEKİ ETKİLERİ
 • 465 - Öğretmenlerin Değişime Hazır Olma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 562 - Öğretmenlerin Deneyimleri Üzerinden Örgütsel Dışlanmanın Nedenleri ve Sonuçları
 • 539 - ÖĞRETMENLERİN DERS ÖNCESİ HAZIRLIK YAPMA DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • 1054 - ÖĞRETMENLERİN İÇSEL MOTİVASYONLARI İLE İŞE ANGAJE OLMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • 245 - Öğretmenlerin İşe Yabancılaşma Algıları, Taşra-Kent Karşılaştırması
 • 302 - Öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
 • 384 - Öğretmenlerin Mesleki Etik İlkeleri Benimseme İle Etkili Öğretmen Özellik ve Davranışlarına Sahip Olma Durumlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi
 • 573 - Öğretmenlerin Mesleki Hayatlarındaki Belirsizlik Toleransları
 • 482 - Öğretmenlerin Müze Eğitimi Algısı
 • 985 - Öğretmenlerin Öğretimsel Liderliği ve Sınıf Yönetimi Becerilerinin Öğretim Ortamındaki Kuşaklararası İklim Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
 • 951 - Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 759 - Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 448 - Öğretmenlerin Örgütsel Sinizim Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 175 - Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Bir Yordayıcısı Olarak Okul İklimi
 • 444 - Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri İle Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)
 • 745 - Öğretmenlerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 930 - Öğretmenlerin Sendikalardan Beklentileri ve Karşılanma Durumu
 • 495 - Öğretmenlerin Sene Başı ve Sene Sonu Mesleki Seminerlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • 512 - ÖĞRETMENLERİN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞI İLE ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • 652 - ÖĞRETMENLERİN “YETİŞKİN EĞİTİMİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
 • 785 - Öğretmenlik Mesleğine Tutum ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Umut ve Empatinin Aracı Rolü
 • 103 - Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adayları Ne Düşünmektedirler?
 • 729 - Okul Konulu Sinema Filmlerinde Öğretmen Tasviri: Bir Alanyazın İncelemesi
 • 412 - Okul Müdürlerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları
 • 509 - Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetme Becerilerine İlişkin Öğretmen Algılarının İncelenmesi
 • 109 - Okul Müdürlerinin Ders Denetimlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
 • 1202 - Okul Müdürlerinin Güç Merkezi Oluşturma Oyunları Davranışlarına İlişkin Görüşleri
 • 773 - Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Öğrenme Ve Öğretmen Liderliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Kazakistan Türkistan Örneği)
 • 365 - Okul Müdürlerinin Mentorluğu: Sistematik Bir Derleme
 • 272 - Okul Müdürlerinin Öğretmene Güveni İle Öğretmenlerin Yapısal Güçlendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri
 • 281 - Okul Müdürlerinin Okuldaki İnsan Kaynağını Tanıma Düzeyleri
 • 667 - Okul Müdürlerinin Sığınmacı Öğrencilerin Eğitime Entegrasyonuna Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 396 - Okul Öncesi Çocuklar İçin Kişisel Yetkinlik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
 • 577 - Okul Öncesi Dönem Çocukların Problem Davranışları ve Arkadaşlık ilişkilerinin Niteliği
 • 987 - Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Yayımlanmış Resimli Hikâye Kitaplarının Konularına Göre İncelenmesi
 • 603 - Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Akranlar Tarafından Dışlanmanın Yordayıcıları
 • 732 - Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yapı-İnşa Süreçlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma
 • 546 - Okul Öncesi Dönem Resimli Çocuk Kitaplarında Yer Alan Çok Kültürlü Ögelerin İncelenmesi
 • 969 - Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Etkileşimli Kitap Okumaya Yönelik Görüşleri
 • 466 - Okul Öncesi Dönemde Ebeveyn-Çocuk Bağlanması ve Arkadaşlık: Öğretmen-Çocuk İlişkilerinin Düzenleyici Rolü
 • 1152 - Okul Öncesi Dönemde Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının Eğitim Haklarına İlişkin Görüşleri
 • 812 - OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN AÇIK HAVA OYUNLARI (ETKİNLİKLERİ) HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)
 • 72 - Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Eğitiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri
 • 994 - Okul Öncesi Dönemine Ait Resimli Hikaye Kitaplarına Yönelik Hazırlanan Tezler Üzerine Bir İnceleme
 • 840 - Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan El-Ele (1-2-3) Kitaplarının Matematik İçeriği Açısından İncelenmesi
 • 876 - Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki 5 Yaş Sınıflarının Çokkültürlülük Açısından İncelenmesi
 • 252 - Okul Öncesi Öğrencilerin Sanat Eğitimi Dersinde Üç Boyutlu Tasarım Çalışmasında Montessori Yaklaşım Yöntemi
 • 681 - Okul Öncesi Öğrencilerinin Eşitlik Algıları
 • 701 - Okul Öncesi Öğrencilerinin Sonsuzluk Algıları
 • 798 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ders Denetim Sorunları*
 • 363 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına Yönelik Görüşleri ve Uygulama Örnekleri
 • 626 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özyeterlilik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 698 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF ORTAMINDAKİ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
 • 89 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sorularının Türevlerinin Araştırılması
 • 1046 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine İlişkin Görüşleri
 • 625 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknolojik Araç Gereç Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 645 - Okul Paydaşlarının Sosyal Medya Kullanımın Okul Ortamına Yansıması
 • 461 - Okul Psikolojik Danışmanlarında Kültürel Tevazu
 • 343 - Okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesiları
 • 1147 - OKUL YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİM YÖNETİMİ ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ INİ
 • 40 - Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Makamsal Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Ve Örgütsel Sinizm Davranışları
 • 768 - OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞE ANGAJE OLMA DÜZEYLERİ
 • 639 - Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerine İlişkin Öğretmen Algıları Nasıldır?
 • 608 - Okul Yöneticilerinin Örgütsel Yalnızlığı
 • 782 - Okul Yönetiminde Veriye Dayalı Karar Verme Sürecinin Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması
 • 968 - Okul-Aile Bağlantısı Ölçeğinin (OABÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • 132 - Okullarda Kapsayıcı Eğitim Uygulamalarına İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri
 • 153 - Okullarda Veriye Dayalı Yönetim
 • 1162 - Okullarda Yengeç Sepeti Olgusu: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
 • 1208 - Okulların Stratejik Planlarının Swot Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi
 • 1101 - Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Dönemi Duygusal İstismarı Farkındalık ve Bilgi Düzeyi
 • 547 - Okuma Başarısını Yordayan Değişkenlerin PISA Verileri Işığında İncelenmesi
 • 831 - Okuma Güçlüğü Yaşayan Bir Öğrencinin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi
 • 569 - Okumanın Becerisinin Fen ve Matematik Başarısını Nasıl Yordadığının PISA Verilerine Dayalı İncelenmesi
 • 138 - Örgütsel Adalet, Mesleki Motivasyon ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma
 • 20 - Örgütsel Anomi. Eğitim Kurumları Üzerinde Nitel Bir Araştırma
 • 371 - Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Çocuklar İçin Hayat Bilgisi Dersi Eğitim Programı ile İlkokul Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi
 • 148 - Orta Öğretim I. Kademe 6, 7, 8. Sınıflarda Görsel Sanatlar Dersinde Estetik Bilinçlenme Ve Sanatta Farkındalık Bilincinin Oluşmasına Yönelik Program Önerisi
 • 529 - ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HAZIRLANAN OKUMA YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ
 • 1128 - ORTAÖĞRETİM FİZİK DERS KİTAPLARININ PRAKSEOLOJİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ
 • 414 - ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA REHBERLİK SERVİSİNE YÖNLENDİRİLEN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN REHBER ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
 • 94 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Demokratik Vatandaşlık Tutumları ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 237 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Psikolojik İyi oluşlarının Yordayıcısı Olarak Dini Yönelimler ile İyimserlik-Kötümserlik
 • 965 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Virüslere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • 307 - Ortaöğretim Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Düzeyleri ile Öğretmen Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 878 - Ortaöğretim T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programının Eğitsel Eleştiri Modeli Bağlamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
 • 532 - Ortaöğretimde Çalışan Öğretmenlerin Çocukluk Deneyimleri ve Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi
 • 1097 - Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Fen Bilgisi Dersi Örneği
 • 561 - Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi
 • 761 - ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 • 97 - Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin “Öz disiplin” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi
 • 977 - Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Yüksek Bilişsel İstem İçeren Görevler Oluşturmaya İlişkin Bilgi ve Becerilerinin Bir Öğretmen Eğitimi Programı Bağlamında İncelenmesi
 • 607 - Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlıkları İle Mesleki Faaliyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
 • 242 - Ortaokul Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Sorgulama Beceri Algısı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
 • 436 - Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Erteleme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 630 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENME MOTİVASYONLARINA SINAV KAYGISININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 • 415 - Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Kariyer İlgi Düzeylerinin İncelenmesi
 • 400 - Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
 • 223 - Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dinlerken Çizdikleri Resimlerin Duygu Durumları Açısından İncelenmesi
 • 915 - Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri, Üst Bilişsel Farkındalık, Matematiğe Yönelik Tutum ve Matematik Kaygısı Düzeylerinin Matematik Başarısını Yordama Durumu
 • 583 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ROBOT KAVRAMIYLA İLGİLİ METAFORİK ALGILARI
 • 575 - Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Vatandaşlık Kazanımlarını Günlük Yaşamlarında Kullanımları
 • 376 - Ortaokul Öğrencilerinin “Anne ve “Baba” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algısı
 • 537 - Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Etik Değerlere Uyma Düzeyinin Değerlendirilmesi
 • 778 - Ortaokuldaki Destekleme Ve Yetiştirme Kurslarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
 • 54 - Ortaokullardaki Sosyal Etkinliklerin Öğrenci Gelişimine Etkileri
 • 1093 - Osmanlı Devleti'nde Fakir Çocuklara Yönelik Eğitim Destekleri(Tanzimat Dönemi Sonrası)
 • 209 - OYUNLAŞTIRILMIŞ KODLAMA EĞİTİMİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARCA DÜŞÜNME BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 • 829 - Özel Eğitim Dersi Alan Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 775 - Özel Eğitim Meslek Okullarinda Engellilere Yönelik Verilen Eğitimin Etkililiği
 • 1015 - ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE DUYU ORGANLARI KONUSUNUN 5E YÖNTEMİ İLE SUNULMASININ ETKİLİLİĞİ
 • 1028 - Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelerin Covid 19 Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • 586 - Özel Yetenekli Öğrencilerin “Özel Yeteneğe Sahip Olma” Durumuna İlişkin Algılarının Metaforik Olarak İncelenmesi Diyarbakır İli Örneği
 • 910 - Özgün Performans Görevleriyle İşlenen Özel Eğitim Dersi Hakkında Öğrenci Görüşleri
 • 850 - Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Müzik Bölümü Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
 • 721 - Performans Sanatının Önemine Dair Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
 • 548 - PISA 2018 Sonuçlarına Göre Okuma Becerilerinin Matematik Okuryazarlığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Türkiye Örneklemi
 • 375 - PISA SINAVI BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL OKUMA YETERLİLİKLERİ
 • 441 - Programlama Eğitiminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisine Etkisi
 • 41 - Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servisinde Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Kullanımına İlişkin Örnekler ve Etkileri
 • 926 - Psikolojik Danışman Adaylarının Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkiler
 • 101 - Psikolojik Danışmanların Aile Katılımı Süreci Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
 • 417 - Psikolojik İyi Oluş ve Sosyal Girişimcilik Arasındaki İlişkide Sürekli Umudun Aracı Rolü
 • 65 - REHBER ÖĞRETMEN ADAYLARININ VİCDAN ALGISI
 • 222 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinde Yer Alan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Değerlendirme
 • 1096 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Eğitimde Program Geliştirme Dersine İlişkin Görüşleri
 • 943 - Resim-İş Eğitiminde Okuyan Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma
 • 1173 - Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Duygusal Zeka Ve İletişim Becerilerinin Ölçülmesi
 • 1086 - Sanal Laboratuvar İle Fen Öğretimi: Örnek Bir Uygulama
 • 85 - SANAL VE GELENEKSEL LABORATUVAR UYGULAMALARININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KUVVET VE ENERJİ ÜNİTESİYLE İLGİLİ DERS TUTUM VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • 253 - Sanat Eğitiminin Tekstil Tasarımdaki Önemi ‘‘Vincent Van Gogh’un Eserlerinin, Tekstil Tasarımında Uygulama Örneği’’
 • 592 - Sanat Eserinde Esinlenme mi Kopyalama mı?
 • 708 - Sanat Tarihinden Örneklerle Resim Sanatının Toplumsal Vicdan Üzerindeki Etkisi
 • 937 - Sanat Ve Tasarım Uygulamalarının Eğitim-Öğretim Süreçlerindeki Yeri
 • 429 - Şifreleme Algoritmalarının Matematik Öğretimindeki Yeri ve Önemi
 • 720 - Şimdiki Çocuklar Harika Eserinden Hareketle Aziz Nesin’in Çocuğa Yönelik Algıları
 • 289 - SİNESTEZİ NEDİR? BİYOLOJİK BOYUTU, OTİZM İLE İLİŞKİSİ VE EĞİTİM
 • 1143 - Sınıf İçinde Olumsuz Davranış Gösteren Öğrencilerin Türkçe Dersi ve Okul Kavramına Yönelik Görüşleri
 • 508 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIR MI? (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)
 • 19 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretiminde Animasyon ve Simülasyon Kullanımına Yönelik Deneyimlerinin İncelenmesi
 • 851 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğrenme Güçlüğü Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
 • 1007 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumları İle Üstbilişsel Okuma Stratejileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
 • 856 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Algıları
 • 644 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Öyküleme Oluşturma ve Kullanımına İlişkin Görüşleri
 • 1080 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözünden “Bilimci”
 • 261 - Sınıf Öğretmenlerinin Bakışıyla Akıl ve Zekâ Oyunlarının İlkokul Öğrencilerinin Zorunlu Derslerine Etkisi
 • 868 - Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Bilginin Oluşum Sürecine Yönelik Düşünceleri
 • 1000 - Sınıf Öğretmenlerinin Doğal Sayıları ve Doğal Sayılarla Dört İşlem Kavramlarını Bilme Düzeyleri
 • 102 - Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Eğilim, Tutum ve Sosyo-Demografik Özelliklerinin Özgeciliği Yordama Düzeylerinin İncelenmesi
 • 234 - Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine Ait Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Öğrenci Ders Kitabının Bulunmamasına İlişkin Görüşleri
 • 890 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE ALAN BİLGİSİ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • 190 - Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Yetiştirme Programı(İYEP) Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi
 • 1001 - Sınıf Öğretmenlerinin Kesir, Kesir Sayısı ve Ondalık Sayı Kavramlarını Bilme Düzeyleri
 • 657 - Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar
 • 983 - Sınıf Öğretmenlerinin Okullarda Tecrübe Ettikleri ve İdeallerindeki Ahlak Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları
 • 33 - Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazma Kurslarında Karşılaştıkları Sorunlar
 • 813 - Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden 2005 ve 2018 Yılı Hayat Bilgisi Ders Kitaplarındaki Dönüşüme Bakmak: ‘Uzlaşma mı, Geriye Dönüş mü?’
 • 1018 - Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Yönelik Yöntem Tekniklerin Kullanımına İlişkin Görüşleri (Gaziantep İli Örneği)
 • 493 - Sınıf Öğretmenlerinin “İlkokul Öğrencileri İçin Oyun” Kavramına İlişkin Metaforları
 • 118 - Sınıf Öğretmenliği Adaylarının STEM Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi ile İncelenmesi
 • 327 - Sınıf Yönetimi Kavramına İlişkin Metaforlar
 • 674 - Sınıfında Özel Gereksinimli Öğrenci Bulunan İlkokul Öğretmenlerinin Kullandıkları Bilimsel Dayanaklı Sınıf Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi
 • 855 - Sınıfında Suriyeli Öğrencisi Bulunan Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Karşılaştığı Sorunların İncelenmesi
 • 35 - Sokakta Çalışmak Zorunda Bırakılan ya da Dilendirilen Zorunlu Eğitim Çağındaki Çocukların Ekonomik ve Sosyo-Kültürel İstismarı
 • 162 - Somut Olmayan Kültürel Mirasa Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Tutumlarının İncelenmesi
 • 655 - SORUMLULUK DEĞERİNİN KAZANDIRILMASINDA YARATICI YAZMA TEKNİKLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK ETKİNLİKLER
 • 1020 - Sosyal Adalet ve Sanat Eğitimi
 • 940 - Sosyal Bilgiler Dersinde Edebi Türler ve Yazılı Materyallerin Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
 • 478 - Sosyal Bilgiler Dersinde Ters Yüz Öğrenme Modeline İlişkin Öğrenci Görüşleri
 • 184 - Sosyal Bilgiler Lisans Öğrencilerinin Öğretme Motivasyonlarının İncelenmesi
 • 445 - Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Kimlik Çeşitleri Bakımından İncelenmesi
 • 395 - Sosyal Bilgiler Öğretimi Açısından Enerji Kaynaklarının Önemi (Türkiye Örneği)
 • 648 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İKLİM KONUSUNA İLİŞKİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİYLE İLGİLİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 • 557 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
 • 942 - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • 838 - SOSYAL DUYARLILIK DERSİNİN YARDIMSEVERLİK VE KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • 380 - Sosyal Medya Bağımlılığının Açıklayıcısı Olarak Beğenilme Arzusu Ve Sosyal Onay İhtiyacı’nın İncelenmesi; Erciyes Üniversitesi Örneği.
 • 126 - Sosyal Medya Konulu Yüksek Lisans Tez Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi
 • 1051 - Sosyal Medyadaki Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Sanat Etkinliklerinin Yaratıcılık Bakımından İncelenmesi
 • 1146 - Sosyal Öğrenme Ortamlarından Gerçek Hayattaki Geometri Örneklerinin Paylaşılması
 • 1081 - Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşımla Öğretmen Adaylarının Vicdan Kavrayışları
 • 334 - Sosyal Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Geliştirilmesi
 • 197 - Sosyobilimsel Konu Temelli Öğrenme Yaklaşımı Bağlamında İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Küreselleşme Olgusuna Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
 • 1105 - Sosyobilimsel Konularla İlgili Zihinsel Modeller Konusunda Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
 • 386 - SÖYLEM ANALİZİ BAĞLAMINDA ERVAH-I EZELDE ŞİİRİNE YÖNELİK BİR İNCELEME
 • 665 - STEM Eğitiminin Fen Bilimleri Başarısına ve Beceri Gelişimine Etkisi: Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Meta-Sentezi
 • 704 - STEM Eğitiminin Tutuma Etkisi: Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Meta-Sentezi
 • 763 - Super’ın Kuramına Dayalı Mesleki Grup Rehberliği Programının 8. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk ve Kariyer Karar Verme Güçlükleri Düzeylerine Etkisi
 • 776 - Suriyeli Öğrencilere Eğitim Veren Matematik Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar
 • 596 - Tam Sayılar Konusuna Yönelik Bir Başarı testi Geliştirme Çalışması
 • 144 - Tarih Lisans Programı İle Tarih Öğretmenliği Lisans Programının Karşılaştırılması
 • 367 - Tarihi Romanların Okutulmasına Yönelik Öğrenci Algıları
 • 1174 - Tasarım Temelli Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi
 • 1175 - Tasarım Temelli Fen Öğretiminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi
 • 633 - Taşımalı İlköğretim Uygulamasının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutumuna Etkisi
 • 1123 - TEKNOPEDAGOJİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN İÇERİK ANALİZİ
 • 370 - Teoriden Uygulamaya: Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitimi Sürecinde Sınıf Öğretmeleri
 • 581 - TERS ORANTI KAVRAMININ ANLAMLANDIRILMASINA YÖNELİK BİR DERS TASARIMININ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARI TARAFINDAN DENEYİMLENMESİ
 • 224 - Tersyüz Sınıf Modeli ile Gerçekleştirilen Fen Öğretiminin Öğrenci Deneyimlerine Dayalı Olarak İncelenmesi
 • 16 - TİYATROYLA VİCDANA DOKUNMAK
 • 913 - Tokat İli Örneği: İlköğretim 1.Kademe Öğrencilerinin Meslekleri Doğal Ortamında Tanımasına Yönelik Gezi ve Gözlem Araştırması
 • 758 - Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Duygu Düzenleme Arasındaki İlişki
 • 344 - Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Araştırmalarına Yönelik Tematik İçerik Analizi
 • 1141 - Toplumsal Duyarlılık Ölçeği’nin Geliştirilmesi
 • 212 - Toplumsal Vicdan Kavramının Sosyal, Dini, Psikolojik, Boyutlarıyla Eğitimdeki Yeri
 • 503 - Toplumsal Vicdanın Gelişmesine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Katkısı: Hak ‎Kavramı Örneği
 • 286 - Toplumsal Vicdanın Geliştirilmesi Bağlamında İlkokul Ders Kitaplarının İncelenmesi
 • 602 - Toplumsal Vicdanın Geliştirilmesi Kapsamında Duygusal İstismarın Eğitimdeki Yeri Ve Önemi
 • 694 - Toplumsal Vicdanın Ve Değerlerin Geliştirilmesi Bakımından Sanat Eğitiminin Önemi
 • 278 - Toprak Çöpü Yutar mı?
 • 60 - TÜRK ÇOCUK EDEBİYATINDA ŞİDDET OLGUSU KAPSAMINDA DİL KULLANIMI
 • 600 - Türk Millî Eğitim Şûra Kararları (1939-2014): Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi ve Okul Yöneticileri
 • 1108 - Türk Ulusal Kadın Softbol Takımının Antropometrik Değişkenleri ve Motor Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
 • 1002 - Türkçe Öğrenen Yabancıların Konuşurken Kurdukları Cümleler Üzerine Bir İnceleme
 • 521 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Türleri Üzerine Hazırlıksız Konuşma Başarılarının Değerlendirilmesi Hakkında Bir Araştırma
 • 1142 - Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Bağlaçlar
 • 1060 - Türkiye ve İtalya Öğretmen Yetiştirme ve Atama Sistemlerinin Karşılaştırılması
 • 1056 - Türkiye'deki Siyasi Partilerin Parti Programlarındaki Yükseköğretim Politikalarının İncelenmesi
 • 340 - TÜRKİYE- MOĞOLİSTAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 • 1078 - Türkiye’de Eğitim ve Sosyolojik Düşünebilme Yeteneği
 • 196 - Türkiye’de Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Araştırmalarındaki Eğilimler: 2014-2018 Dönemi Makalelerinin İçerik Analizi
 • 794 - Türkiye’de Eleştirel Düşünme Araştırmalarına Yönelik Sistematik Bir İnceleme
 • 427 - TÜRKİYE’DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE SOSYOBİLİMSEL KONULARDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN TEMATİK ANALİZİ
 • 364 - TÜRKİYE’DE GÖÇ VE EĞİTİM: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME
 • 741 - TÜRKİYE’DE KAVRAM YANILGISI KAVRAMIYLA İLGİLİ YAYIMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 • 172 - Türkiye’de Kimya Eğitimi Araştırmalarındaki Eğilimler: Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
 • 917 - Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanında Yayımlanan Üstbiliş Temalı Makalelerin Konu Dağılımına İlişkin Bir İnceleme
 • 432 - Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Programlara İlişkin Bir Meta-Değerlendirme Çalışması
 • 787 - Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretimi Konusunda 2010-2019 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi: Betimsel İçerik Analizi
 • 653 - Türkiye’de Üniversite Okuyan Uluslararası Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Kültürel Değerlerinin Karşılaştırılması (Siirt Üniversitesi Örneği)
 • 398 - Türkiye’de Uygulanan Müzik öğretmenliği Lisans Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
 • 166 - Türkiye’de Yapılan Yaratıcı Problem Çözme Konulu Araştırmaların İncelenmesi
 • 1008 - Türkiye’de Yaşayan İki Dilli Öğrenciler Bağlamında İkinci Dil Edinimi İle İlgili Temel Yaklaşımların Değerlendirilmesi
 • 1124 - Türkiye’deki Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Toplumsal Kalkınmaya Etkileri
 • 369 - Türkiye’deki Spor Kulüplerinin Kuruluş Tüzüklerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından İncelenmesi
 • 408 - Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarındaki Sanat Tarihi Eğitiminin Ders Adı Ve İçerikleri Açısında Değerlendirmesi Selçuklu Sanatı Dersi Örneği
 • 366 - Türkiye’nin Kırsal Bir Bölgesindeki Yedinci Sınıf Öğrencilerinin 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Kapsamında Yer Alan “Araştırma Projeleri”ne Yönelik Bakış Açıları
 • 216 - Ücretli Öğretmen Sorunları: Nitel Bir Çalışma ( Mardin Örneği )
 • 859 - Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen, Öğretmenlik Mesleği Ve Üniversite Kavramlarına Yönelik Metaforik Algıları
 • 1104 - Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ve Affetme
 • 931 - Üniversite Öğrencilerinin Büyük Beşli Kişilik Özellikleri ile Öznel İyi Oluşları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
 • 1094 - Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
 • 991 - Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Sosyal Ağları Kullanma Sıklığına Göre İncelenmesi
 • 1099 - Determining the Level of University Students’ Physical Activities: Namık Kemal University Sample
 • 1055 - Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Sermaye, Akademik Öz Yeterlik ve Yaşam Doyumu Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
 • 258 - Üniversite Öğrencilerinin Maddeyi Kötüye Kullanma ve İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
 • 244 - Üniversite Öğrencilerinin Örgüt Kültürü ve Öz Yeterlik Algıları ile Onların Kendilerini Engelleme Davranışları Arasındaki İlişki
 • 1172 - Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi
 • 800 - Üniversite Öğrencilerinin Yaşamlarındaki Değerler ile Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
 • 749 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ‘E- BİREY’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
 • 270 - Üniversite Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma ve Sıralama Yargıları Yöntemleri ile Ölçeklenmesi
 • 411 - Üniversite Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
 • 171 - Üniversite Yaşamına Uyum ile İyi Oluş Arasında Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü
 • 822 - ÜNİVERSİTE-OKUL İŞBİRLİĞİ MODELİNE DAYALI MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME VE HİZMET İÇİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ
 • 992 - Üniversitelerin Eğitim Bilimleri Enstitülerindeki Akademik ve İdari Sürecin Değerlendirilmesi
 • 622 - Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Kavram Olan Kalite Konusunda Eğitim İşgörenlerin Görüşleri
 • 1069 - Üstün Yetenekli Çocuklarda Aile Sisteminde Üçüncü Dalga Olarak Kardeş İlişki Özellikleri ve Anne-Baba Tutumlarının İncelenmesi
 • 515 - Üstün Yetenekli Suriyeli Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar üzerine Bir Araştırma (Batman Örneği)
 • 1205 - Uzaktan eğitim kapsamında temel eğitim gören çocukların duygusal durumlarının ve aile içi ilişkilerinin incelenmesi
 • 1121 - Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Ve Yöneticilerin Hesap Verebilirlikleri
 • 1077 - V. Propp’un Masalın Biçimbilimi Yaklaşımı Bağlamında “Kara-Tavuk” Adlı Masalın Çözümlenmesi
 • 984 - Veli Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Yönetim Becerileri İle Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 129 - Vicdan Bilincinin Bireyler Arasında Güven Duygusu Oluşumundaki Rolüne İlişkin Öğretmen Görüşleri
 • 580 - Vicdani Değer Yargılarının Bireylerin Eğitim Düzeylerine Göre Sıralanarak Ölçeklenmesi
 • 1082 - Vicdanın Değerlendirilmesinde Kullanılan Veri Toplama Yöntem ve Araçlarının Gözden Geçirilmesi
 • 718 - X ve Y Kuşağı Okul Müdürlerin İletişim Becerilerinin Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi
 • 524 - Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Dil Öğrenme İnanç Ve Beklentilerinin İncelenmesi
 • 374 - Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Becerileri ve Yeterlikler Açısından Değerlendirilmesi
 • 797 - Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretmenlerin Yapması Gereken Davranışların İncelenmesi
 • 662 - Yaratıcı Drama Dergisi'nin (YADER) Bilimsel Yayın Haritasına Yönelik Bir Çalışma
 • 243 - Yaratıcı Drama ile Müzede Öğrenme Deneyimi
 • 198 - Yaratıcı Dramanın Kavram Öğretimi Üzerine Etkisi
 • 1169 - Yaratıcı Düşünme Becerileri İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Türkiye Örneği
 • 825 - YATILI ORTAÖĞRETİM OKULLARI PANSİYONLARININ YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 801 - Yazar Merkezli Çalışmayla Okuma Alışkanlıklarını Güçlendirme
 • 233 - Yedinci Sınıf Öğrencilerinin FeTeMM Alanlarındaki Ders Başarına Bazı Değişkenlerin Etkisi
 • 267 - Yeni Bir Kültürel Farklılaşma Boyutu Olarak Hücum Kültürü ve Savunma Kültürü Ölçeğinin Geliştirilme Çalışması
 • 160 - Yeni Bir Teknik Önerisi: Noktalama Öğretim Tekniği
 • 1171 - Yetişkin Eğitiminde Katılım Ölçeği Geliştirmeye Yönelik Bir Araştırma
 • 760 - YLSY Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunların Sıralama Yargıları İle Ölçeklenmesi Ve Çözüm Önerileri
 • 1091 - Yöneticilerin Paternalist Liderlik Özellikleri İle Okul Etkililiği Arasındaki İlişki*
 • 113 - Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavına İlişkin Aile, Arkadaş ve Öğretmen Başarı Beklentisi ile Sınav Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 673 - YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM DENEYİMLERİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
 • 75 - Zerzevan Kalesi İle Kültürel Mirasımı Öğreniyorum
 • 519 - Zorba ve Mağdur Olan Ortaokul Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi
 • 642 - “48-72 Aylık Çocuklar İçin Temel Sanat Becerilerini Değerlendirme Aracı” nın Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
 • 382 - “Kesir, Ondalık Gösterim, Yüzde” Konuları Hangi Sırayla Öğretilmeli?
 • 621 - “Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutum Ölçeği’nin” Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması